بیانیه ارزش شرکت توزین تراز آریا

 •  احترام به نوآوری و خلاقیت در تمام سطوح سازمانی
 •  اجراي تعهدات شركت با بهترين كيفيت، در زمان مقرر و  با هزينه مناسب
 •  کار تیمی و تصمیم گیری بر اساس خرد جمعی
 •  مسئولیت پذیری
 •  نگرش سیستمی
 •  اعتماد متقابل
 •  ارزش افزایی برای ذینفعان
 • احترام به انتظارات تمامی ذینفعان
 •  رعایت استانداردها ،قوانین و مقرارات
 •  احترام به باورها و هنجارهای اجتماعی
 •  توسعه فرهنگ بهره وری
 •  حفظ اطلاعات مشتریان و رعایت اصول امانتداری