باسکول فرودگاهی

باسکول فرودگاهی
این سیستم جهت توزین بار مسافر و انتقال استفاده می شود از ویژگی های آن ارتفاع کم جهت بارگزاری ، زیبایی و سهولت در تعمیر ونگهداری میباشد. با توجه به سیستم اتوماتیک انتقال بار این دستگاه به صورت یک قسمته دو قسمته و یا چند قسمت ساخته میشود.

باسکول توزین بار مسافر فرودگاهی


کاتالوگ باسکول فرودگاهی

باسکول فرودگاهی