باسکول تمام فلز

باسکول تمام فلز روی زمین
باسکول تمام فلز روی زمین
انواع باسکول تمام فلز روی زمین (پلیس راهی )
مشخصات سازه فلزی

لودسل

ابعاد

ظرفیت

مدل
ضخامت ورق پوشش تیرهای عرضی شاس اصلی تعداد (متر) (تن)  
6mm   IPE240 4 2*4 10 ARIA-UM-1400
8mm IPE160,IPE140 IPE350 4 2.5*6 20 ARIA-UM-2600
8mm IPE200,IPE160 IPE450 6 3*8 30 ARIA-UM-3800
8mm , 10mm IPE220,IPE160 IPE450 6 3*8 40 ARIA-UM-4800
      6 3*8 50 ARIA-UM-5800
      8 3*16 50 ARIA-UM-5160
      8 3*16 60 ARIA-UM-6160
      8 3*16 80 ARIA-UM-8160
      8 3*18 80 ARIA-UM-8180
      10 3*20 100 ARIA-UM-1018
      10 3*24 120 ARIA-UM-1224


* باسکول جاده ای تمام فلز روی زمین مناسب مناطق شمالی کشور می باشد.(با توجه سطح آبهای زیر زمینی ).
* باسکول جاده ای تمام فلز روی زمین دید بهتری دارد.
*باسکول جاده ای تمام فلز نسبت به باسکول جاده ای پیش ساخته هزینه حمل کمتری دارد .(توسط یک کامیون جفت حمل می شود )
*باسکول جاده ای تمام فلز نسبت به باسکول جاده ای پیش ساخته جرثقیل کوچکتری (خاور) نیاز دارد.

باسکول تمام فلز روی زمین

باسکول تمام فلز روی زمین

باسکول تمام فلز روی زمینباسکول تمام فلز

سیتسینتابسیتنبانتسیابنتسیابنسیابنسی
تسیابنتسیابنتسیابنتسیابنتاسینتبا
نتسایبنتسیابنتسیابنتاسینتباسینتبانسیتاب
نتسیابنتسیابنتسیابنتسیابنتسیابنتسیا

توسط : admin | تاریخ : 1393/08/25 | نظرات