ایرجت سیو

ایرحت سیو

ایرجت سیومناسب برای اندازه گیری مش مواد پودری خشکدستگاه قادر است نمونه های پودری در حد ۵۰ میکرون را به صورت خشک و تحت فشار منفی هوا از الک های دلخواه عبور داده و باقی مانده روی الک را با دقت ۰.۵ درصد محاسبه نماید.

ظرفیت:۱۲گرم
ابعاد:30x35x25سانتی متر