نمایشگر aria 3000

aria3000

مایش وزن در 6 رقم با نور قرمز یا ال - سی - دی
سیستم صفر اتوماتیک و دستی
سیستم پارسنگ اتوماتیک در زمان روشن شدن دستگاه
ثبت و نمایش ساعت و تاریخ میلادی و شمسی
دارای 300 حافظه برای ثبت اطلاعات
ثبت و چاپ مشخصات وسیله ، محصول و مشتری
چاپ انواع گزارش از اطلاعات ذخیره شده
قابلیت تنظیم محل چاپ اطلاعات در صدور قبض
قابلیت چاپ قبض با جدول فارسی
نمایش مجموع و وزن خالص

دریافت و ارسال فرمان های کنترلی